تاثیر افزایش وزن و بی تحرکی بر واریس

خطر افزایش وزن و بی‌تحرکی